ROF

Regulament de organizare şi funcţionarea

Consiliului local al comunei Lunca Ilvei

 

CAPITOLUL I: CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art.1.

(1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi (11) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste trei zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte trei zile, în aceleaşi condiţii.

(3) În situaţia în care Consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele trei convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind autorităţilor administraţiei publice locale.

(4) Ordinul Prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de cinci zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.

(5) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.

(6) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri.

(7) La şedinţa de constituire a consiliului local, prezenţa consilierilor aleşi este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care absenţa este temeinic motivată.

Art.2.

La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

Art.3.

Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei doi asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.

Art.4.

După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar Secretarul comunei Lunca Ilvei prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

Art.5.

(1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.

(2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri. Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.

(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în Hotărârea nr.1.

Art.6.

Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzută la art.5, alin.(3).

Art.7.

(1) După alegerea comisiei de validare, preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces – verbal al cărui model este prezentat în Anexa nr.1 la prezentul Regulament.

(2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.

(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către Biroul Electoral, potrivit prevederilor Legii nr.67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată.

Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin.(2).

(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.

(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.

Art.8.

(1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în Hotărârea nr.2 care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.

Art.9.

(1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri potrivit legii, se va proceda la depunerea următorului jurământ :

« Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Lunca Ilvei. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!»

(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: Secretarul  comunei Lunca Ilvei va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie, cât şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul “jur”, după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.

(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.

(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.

(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul – verbal al şedinţei. În acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.

(6) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin Hotărârea nr.3.

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

SECTIUNEA 1: Preşedintele de şedinţă

Art.10

(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

(2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.

(3) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.

(4) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează prin Hotărârea nr.4.

(5) Hotărârile nr.1-4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

Art.11.

(1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

a) conduce şedinţele consiliului local;

b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor ;

c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora precum şi procesul – verbal ;

d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;

e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

f) aplică, dacă este cazul,  sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau  propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni ;

(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

SECTIUNEA a 2-a: Alegerea viceprimarului

Art.12

(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.

(2) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia. Alegerea se face prin vot secret.

(3) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.

(4) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.

(5) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:

a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului sau, după caz, al consilierilor pe care doreşte să îl/să îi aleagă votantul;

b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul “DA” în dreptul numelui/numelor celui/celor pe care doreşte să îl/să îi voteze;

c) alte modalităţi, la alegerea consiliului.

(6) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

(7) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin.(6), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

(8) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

(9) Pe durata exercitării mandatului viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

Art.13.

În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.

Art.14.

(1) Alegerea viceprimarului va fi consemnată în Hotărârea nr.5 a Consiliului local.

(2) Viceprimarul va depune jurământul prevăzut la art.9, alin.(1),respectându-se prevederile  alin.(3) şi (4) ale aceluiaşi articol.

(3) Viceprimarul intră în exercitarea mandatului după declararea lui ca legal ales, prin hotărârea prevăzută la alin.(1).

Art.15.

(1) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

SECTIUNEA a 3-a: Comisiile de specialitate

Art.16.

(1) După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul activităţii din fiecare unitate administrativ – teritorială, iar principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul regulament.

(3) Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Lunca Ilvei sunt următoarele:

Comisia nr.1 – Comisia pentru activitati economico-financiare

Comisia nr.2 – Comisia invatamant,sanatate si familie

Comisia nr.3 – Comisia agricultura,amenajarea teritoriului si urbanism

(4) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

Fiecare consilier trebuie să facă parte dintr-o comisie de specialitate.

Art.17.

(1) Comisia de specialitate poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.

(2) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

(3) Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.

(4) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu  uşile închise.

Art.18.

(1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

(3) În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.

Art.19.

Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

Art.20.

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

(a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;

(b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

(c) întocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.

(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Art.21.

(1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;

b) convoacă şedinţele comisiei;

c) conduce şedinţele comisiei;

d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;

e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

f) susţine în şedinţele de consiliu rapoartele formulate de comisie;

g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.

(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art.22.

(1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;

c) asigură redactarea rapoartelor, avizelor şi proceselor – verbale, etc.

(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte acte prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.

Art.23.

(1) Comisiile de specialitate sunt convocate de preşedinţii acestora, cu cel puţin 3 zile înainte, lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor. Ordinea de zi şi prezenţa consilierilor se consemnează în procesul-verbal de şedinţă.

(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.

(4) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare.

(5) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrările comisiilor de specialitate întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin regulamentul de funcţionare al consiliului.

(6) În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.

Art.24.

Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită raportul.

Art.25.

(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.

(2) Secretarul comisiei va asigura redactarea raportului comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.

(3) Rapoartele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.

Art.26.

Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.

Art.27.

(1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele – verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor – verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile înschise.

Art.28.

Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit raportul.

Art.29.

(1) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa Primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată. Componenţa comisei speciale de analiză şi verificare, obiectivele şi perioada de desfăşurarea a activităţilor acesteia se stabilesc prin hotărârea consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâri.

(2) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.

(3) Comisiile prevăzute la alin.(1) şi (2) vor prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta, rapoartele întocmite în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Rapoartele vor cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

Art.30.

Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin Hotărârea  nr.6 a consiliului local.

SECŢIUNEA a 4-a: Alte dispoziţii

Art.31.

(1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei prezintă în faţa consiliului hotărârea de validare.

(2) După prezentarea hotărârii de validare, primarul va depune jurământul prevăzut la art.9, alin.(1), folosindu-se în mod corespunzător procedura stabilită în acelaşi text.

(3) Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

Art.32.

(1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.

(2) Pe timpul desfăşurării primei şedinţe a Consiliului local, primarul este obligat să poarte eşarfă şi va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct.

(3) Dacă la lucrările consiliului local participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa un loc distinct.

Art.33.

(1) Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să formuleze amendamente la proiectele de hotărâre supuse adoptării şi să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul – verbal de şedinţă.

(2) Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

(3) Calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

- demisie;

- incompatibilitate;

- schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ teritorială;

- condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;

- punerea sub interdicţie judecătorească;

- pierderea drepturilor electorale;

- pierderea, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic pe a cărei listă a fost ales;

- deces.

Art.34.

Secretarul comunei Lunca Ilvei îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

a) avizează, pentru legalitate, hotărârile consiliului local;

b) participă la şedinţele consiliului local;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;

d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local;

e) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local;

f) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

g) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit.c), în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ;

h) ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

i) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;

j) informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

k) la începutul fiecărei şedinţe supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară. În termen de 3 zile lucrătoare de la terminarea şedinţei, în care s-a procedat la supunerea spre aprobare a procesului -verbal, Secretarul comunei Lunca Ilvei  afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet, o copie a procesului – verbal al şedinţei ;

l) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

m) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;

n) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;

o) acordă membrilor consiliului sprijin şi asistenţă de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu; asemenea obligaţii revin şi aparatului propriu al consiliului local;

p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local.

CAPITOLUL III: FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECŢIUNEA 1: Desfăşurarea şedinţelor

Art.35.

(1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi a şedinţei ordinare împreună cu documentele pentru şedinţă sunt transmise consilierilor odată cu invitaţia de şedinţă, cu minim 5 zile înaintea datei şedinţei. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului .

Convocarea se aduce la cunoştinţă cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris referitoare la unul din proiectele de hotărâre cu caracter normativ care urmează să fie discutat în şedinţa publică.

(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor sau la solicitarea cetăţenilor, după caz.

Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi.

(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului, de către cel care a cerut întrunirea consiliului.

(4) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de raportul comisiilor de specialitate, cărora le-au fost transmise în acest scop, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi avizul de legalitate al Secretarului comunei Lunca Ilvei. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul unităţii administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea raportului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.

Art. 36.

(1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.

(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie preşedintelui de şedinţă sau secretarului unităţii administrativ-teritoriale.

Art.37.

La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe din unităţile administrativ teritoriale, în probleme ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii, precum şi persoanele interesate, invitate de primar. De asemenea, la lucrările consiliului pot participa şi îşi pot exprima punctul de vedere cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, în condiţiile Legii nr.52/2003, cetăţenii, organizaţiile civice, sindicale, patronale sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică.

Art.38.

(1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.

(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin.(1) se trece la dezbateri.

(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.

(4) Preşedintele de şedinţă poate să ofere invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

(5) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele menţionate la alin.4 au valoarea de recomandare.

Art.39.

(1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

Art.40.

Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse  în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.

Art.41.

Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

Art.42.

În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.

Art.43.

Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, primarul, viceprimarul şi consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului Consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte care vizează aceeaşi problemă se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

SECŢIUNEA a 2-a: Elaborarea proiectelor de hotărâri individuale

Art.44.

(1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului, viceprimarului, consilierilor, precum şi cetăţenilor.

(2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de expunerea de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

(3)  Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată şi de unul sau mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a comunei Lunca Ilvei.

(4) Cetăţenii depun la Secretarul comunei Lunca Ilvei  forma propusă a proiectului de hotărâre;

(5) Cetăţenii iniţiatori ai unui proiect de hotărâre, asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de Secretarul comunei Lunca Ilvei .

(6) După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia în condiţiile legii  proiectul de hotărâre va urma procedurile regulamentare de lucru ale Consiliului Local al Comunei Lunca Ilvei .

Art.45.

(1) Proiectele de hotărâri se înscriu obligatoriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.

(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţă consilierilor cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.

(3) Operaţiunile prevăzute la alin.(2) se realizează prin grija secretarului unităţii administrativ – teritoriale.

Art.46.

(1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre avizare compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea întocmirii rapoartelor acestora, ce vor fi elaborate în termen de 30 zile de la înregistrarea proiectului, cu excepţia desfăşurării şedinţelor extraordinare şi a celor convocate în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei. Nominalizarea compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul.

(2) Dacă rapoartele prevăzute la alin.(1) nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, acestea se consideră implicit favorabile.

(3) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea întocmirii rapoartelor acestora, cu excepţia desfăşurării şedinţelor extraordinare şi a celor convocate în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului. Nominalizarea compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul.

(4) O dată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a rapoartelor, avându-se grijă ca raportul compartimentului să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a raportului.

(5) Iniţiatorul proiectului de hotărâre sau al altor propuneri, le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.

Art.47.

(1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un raport cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

<

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile

  [... detalii]

Documente publice

  [... detalii]

  [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094